User : Pass :
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิกฟรี !
 
     
   
 
 
  "PSC" มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่คุ้มค่าด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอาคารสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว ตลอดจนทำให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในโครงการด้วยการบริหารงานที่มีคุณภาพโดย ทีมงานบริหารมืออาชีพ

  "PSC" ตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแลสวัสดิภาพในชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ให้เกิดแก่สังคมไทยส่วนรวม

  หน้าที่หลักของ "PSC" จึงเป็นตัวกลางในการทำให้ผู้พักอาศัย ผู้ใช้อาคาร และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยมี
"วัตถุประสงค์ในการบริหาร" ดังนี้

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ
เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางให้คงอยู่ในสภาพดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด
เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้อาคาร โดยคำนึงถึงความพึงพอใจใน
การอยู่อาศัย หรือใช้อาคาร ร่วมกันเป็นสำคัญ
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผลงานในปัจจุบัน
   
 
การบริหารจัดการ (Management Administration)
  - วางแผน จัดระบบงาน และดำเนินการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ควบคุมและตรวจสอบการใช้พื้นที่ต่างๆ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และสภาพ
  แวดล้อมภายในโครงการ
  - วางระบบบัญชี และการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงจัดทำบัญชี และงบการเงิน
  - ควบคุมดูแลเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  - จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโครงการ
งานบำรุงรักษา และระบบวิศวกรรม (Maintenance and Engineering)
  - บำรุงรักษาสภาพของโครงการและสินทรัพย์ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความสวยงาม
  ตลอดเวลา
  - วางแผนบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบ
  ไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบสื่อสาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบอื่นๆ ของ
  โครงการ รวมถึงทำการตรวจสอบระบบวิศวกรรมตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
  - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง
   


  
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาอสังหาฯ | อาคารสำนักงาน | บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ติดต่อเรา
© 2008 Property Solution Center Co., Ltd. All Right Reserved. Power by : ideaconnect
   
ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)