User : Pass :
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิกฟรี !
 
     
   
 
 
เรียน ผู้สมัครสมาชิกทุกท่าน

1. กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และ ป้องกัน
กันการแอบอ้างสิทธิจากบุคคลอื่น

2. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ และ จะไม่นำไปเิปิดเผย ในการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy)

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และ หยุดให้บริการตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มีความยินดีให้บริการทางเว็บไซต์ในการเป็น “สื่อกลาง” นำเสนอข้อมูล และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการผ่านทาง www.propertysolution.co.th โดยมีเงื่อนไข
การให้บริการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 
  ผู้ให้บริการ  >
หมายถึง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ www.propertysolution.co.th ในนามเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ผู้ใช้บริการ  > หมายถึง ผู้สนใจทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็ปไซต์เพื่อสิทธิทางสมาชิกภาพตามที่
ี่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด, ผู้สนใจทั่วไปที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ, และผู้สนใจทั่วไปที่ใช้บริการใดใดก็ตามของบริษัทฯ ที่ให้บริการภายในเว็บไซต์แห่งนี้
  ทรัพย์สิน     > หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ ส่วนควบ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่ลงประกาศผ่านทาง www.propertysolution.co.th
   

     ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางนำเสนอข้อมูล และทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการซื้อ, ขาย, ให้เช่า หรือให้เซ้ง เท่านั้นโดยผู้ให้บริการไม่ได้รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์หรือชอบด้วยกฎหมายของทรัพย์สิน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา และอื่นๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ได้ถูก
นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ เนื่องจากผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเข้าไปควบคุมการนำเสนอข้อมูล หรือการลงประกาศ
ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายเกิดขึ้น ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ที่ลงประกาศ

     การใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการไม่คิดค่าบริการใดใดทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการที่จะใช้
บริการ แต่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยตกลงที่จะใช้บริการในลักษณะที่สุภาพ และ จะ “ไม่ใช้”
บริการในลักษณะ ดังนี้

   
ประกาศข้อมูลทั้งที่เป็นบทความ ภาพ เนื้อหา และอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามกลุ่ม หรือประเภทของ
ทรัพย์สินบนเว็บไซด์โดยเจตนา รวมถึงการประกาศซ้ำอันก่อให้เกิดความสับสน และความรำคาญต่อผู้ใช้
บริการอื่นได้
ประกาศข้อมูล ส่งข้อความ หรือเนื้อหาใดใด ที่ไม่สุภาพ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือเป็นการอนาจาร
คุกคาม หมิ่นประมาททางเชื้อชาติ ศาสนา กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และ/หรือความลับทางการค้าของผู้อื่นหรือของผู้หนึ่งผู้ใด
ประกาศข้อมูลและราคาสินค้า ในแนวทางที่เป็นการปั่นราคาหรือขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นอย่างไม่เป็นธรร
ประกาศข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปิดบังข้อมูลอันควรแจ้งให้ทราบ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ใช้
บริการอื่น และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าชมเว็บไซด์ ทั้งนี้รวมถึงการแสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริง
ประกาศ และ/หรือส่งข้อมูล รูปภาพ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีใดใดที่ถูกออกแบบไว้ทำลายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เนตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใด อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ ทำให้ระบบการให้บริการ
หยุดชะงัก
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ด้วยวิธีใดใดก็ตาม
   
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ที่
กำหนดไว้ รวมถึงการหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ก่อน และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการหยุดให้บริการนั้นๆ
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ รวมถึงการรวบรวมไว้เพื่อนำเสนอในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง
ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่าน สถานะภาพการเป็นสมาชิก การใช้บริการ รวมถึงการลบข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อความหรือรูปภาพที่อยู่ในประกาศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการจะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการที่มีสมาชิกภาพ ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นสมาชิก
ของเว็บไซต์ และจะถูกยกเลิกเมื่อสถานภาพนั้นได้สิ้นสุดลง โดยการบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยผู้ใช้
บริการ หรือผู้ให้บริการบอกเลิกการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ และเป็นความจริง แก่ผู้ให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในแบบสมัครสมาชิก โดยจะทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกภาพกับผู้ให้บริการทางเว็บไซต์นี้ได้โดย ส่ง e-mail แจ้งมาที่ webmaster@propertysolution.co.th

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในข้อมูลและข่าวสารของผู้ใช้บริการที่นำเสนอในเว็บไซด์ โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้บริการจากหลากหลายที่มา การใช้บริการอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้บริการ และถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง โดยผู้ให้บริการ “ปฏิเสธความรับผิดชอบ” ต่อสิ่งดังต่อไปนี้

- การรับประกันใดใด ที่ระบุอยู่ในประกาศ ข้อความ หรือบทความของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ หรือชอบด้วยกฎหมายของทรัพย์สิน ก่อนการตัดสินใจซื้อ
เช่า หรือเซ้งทรัพย์สิน
- ความเสียหายทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ข้อมูลใดๆ ถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุใดก็ตาม
- คุณภาพของทรัพย์สิน บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่นใดที่ซื้อ หรือได้รับผ่านเว็บไซด์ ซึ่งถือเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้บริการแต่ฝ่ายเดียวที่เข้ารับบริการในข้อมูล ข่าวสารนั้นๆ

   
   
เว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียง
ผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าของไทย ห้ามผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า แอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บ
ไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการก่อน ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
ผู้ให้บริการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้นั้น จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้บริการในอนาคต (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy)
ทั้งนี้ ขอบเขตความรับผิดชอบของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้
ผู้ให้บริการยืนยันว่า หากมีความขัดแย้งใดใดเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ อันเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์นี้ เป้าหมายสำคัญคือ การหาข้อยุติของความขัดแย้งอย่างเป็นธรรมที่สุด โดยเร็วที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในทางกฎหมาย ข้อยุตินั้นจะมีผลบังคับภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
   

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
(สายงานบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2618-8889 โทรสาร 0-2618-8998
e-mail
webmaster@propertysolution.co.th

 
  ผู้ใช้บริการยินยอม และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์นี้อย่างเคร่งครัด
register register
 
  
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาอสังหาฯ | อาคารสำนักงาน | บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ติดต่อเรา
© 2008 Property Solution Center Co., Ltd. All Right Reserved. Power by : ideaconnect
   
ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)